Reactie DRP op brief HOF Reclamebelasting

Verbijsterd namen wij kennis van de brief van de netto ontvangers van de reclamebelasting (Hoornse Ondernemers Federatie/HOF), de dato 21 april jongstleden, gericht aan de gemeenteraad, waarin zij optreden als de welbekende slager die zijn eigen vlees keurt. In deze brief tracht men wederom de Hoornse gemeenteraad te beïnvloeden en deze op discutabele gronden te overtuigen van nut en noodzaak van de heffing reclamebelasting. Discutabel, omdat er op inhoud nogal wat valt aan te merken op de brief. DRP voelt daarom zeer de behoefte te reageren op deze brief en zal op een aantal zaken haar visie geven.

Er wordt door de netto ontvangers van de reclamebelasting gesteld dat er onder raadsleden veel vragen zijn over dit onderwerp. Dat lijkt ons een onjuiste weergave van zaken, het is de meeste raadsleden en ondernemers inmiddels juist volledig duidelijk dat de systematiek van ‘heffing reclamebelasting’ eens goed tegen het licht moet worden gehouden.
Daarom is door DRP tijdens de raadsvergadering de dato 15 september 2020 een amendement ingediend met daarin voorgesteld het convenant stimulering economie Hoorn uit 2008 (SEH2008) dat ten grondslag ligt aan de huidige reclamebelasting niet te verlengen, primaire gemeentelijke taken weer terug te brengen bij de gemeente Hoorn, alle taken indien niet zelf uitvoerbaar door de gemeente Hoorn, transparant aan te besteden en 2021 te gebruiken als overgangsjaar, zodat netto ontvangers reclamebelasting de lopende contracten die voorbij de einddatum van het convenant (SEH2008) zouden lopen, te weten 31 december 2020, netjes konden worden uitgediend en/of overgedragen. Helaas waren wij deze raadsvergadering genoodzaakt dit amendement aan te houden. Overigens heeft het DRP altijd bevreemd dat er door netto ontvangers reclamebelasting contracten zijn afgesloten waarvan de looptijd reikt tot voorbij de einddatum van het convenant (SEH2008) tussen gemeente Hoorn en netto ontvangers reclamebelasting. Deze contracten lijken DRP daarmee te duiden als ‘oneigenlijke contracten’, maar dit terzijde.

Verder geven de netto ontvangers reclamebelasting in het schrijven aan dat zij hierin ‘alle relevante vragen’ wel even op een rijtje zal zetten en deze van een antwoord zal voorzien. Daarbij lijkt het doel om ‘eventuele misverstanden’ weg te nemen. Wat DRP betreft blijkt hieruit niks meer dan een verontrustende mate van arrogantie van een organisatie die ook nog het alleenrecht denkt te hebben op beoordeling van haar eigen functioneren. Ondanks het feit dat zelfreflectie natuurlijk altijd goed is, is DRP van mening dat de netto ontvangers het stellen van kritische vragen over- en beoordeling van haar functioneren vooral moet laten bij partijen die haar producten al dan niet verplicht afnemen, te weten de ondernemers van Hoorn alsook de gemeente Hoorn. Voor wat betreft de ‘relevante informatie’ denkt DRP dat er vooral gekeken moet worden naar beoogde doelen als omschreven in het convenant(SEH2008) en het feit dat we kunnen constateren dat deze de afgelopen 12 jaar grotendeels niet behaald zijn. De leegstand in onze stad is nog nooit zo groot geweest.

Verder kan er wat DRP betreft niet gesteld worden dat de netto ontvangers reclamebelasting het bedrijfsleven vertegenwoordigen, terwijl een overgrote meerderheid van het Hoornse bedrijfsleven niet op vertegenwoordiging van de netto ontvangers lijkt te zitten wachten en zich derhalve ook niet door hen vertegenwoordigd voelt.
Om een en ander duidelijk in beeld te krijgen stelt DRP al sinds jaar en dag een gedegen draagvlakmeting voor. Om de daadwerkelijke behoefte van de werkelijke Hoornse ondernemers te toetsen, is een draagvlakmeting conform wet- en regelgeving behorend bij de Bedrijven Investeringszone (BIZ) wat ons betreft het meest geschikte en eerlijke instrument. Deze wijze van meten kun je natuurlijk ook aanwenden om een behoefte voor een andere heffingssystematiek dan de BIZ te toetsen.
Wat DRP een doorn in het oog is, is dat ondernemers die niks met deze discutabele heffings constructie(s) te maken willen hebben continu bestempeld worden als “free riders”. Wat DRP betreft is dit een onacceptabele manier van doen en gaat hier een demoniserende werking van uit. Het zou de vrijheid van ondernemen altijd ten goede komen als het ondernemers vrij staat bij te dragen aan ondernemersverenigingen enzomeer. Ook de rol van ‘verkapt incassobureau’ die de gemeente hierbij aanneemt door ondernemers het mes op de keel te zetten en hen te verplichten tot het betalen van belasting die na aftrek inningskosten direct wordt doorgesluisd naar netto ontvangers reclamebelasting vinden wij niet getuigen van enige vorm van eerbied jegens de mensen die met bloed, zweet en tranen onze stad voor een groot deel dragen, namelijk de ondernemers.

Wat DRP betreft is het credo ‘geld van ondernemers voor ondernemers’ een farce. Zonder enige vorm van transparante en openbare aanbesteding heeft het er alle schijn van dat met geld dat door ondernemers is ingelegd, opdrachten binnen eigen gelederen worden verdeeld. Dat ook ondernemers die niet voor veel geld lid zijn van een ondernemersvereniging kunnen meebeslissen over uitgave van de gelden lijkt een uitzondering.
Het zou voor ondernemers op de industrieterreinen een keuze moeten zijn of en/of aan welk collectief zij willen bijdragen aangaande beveiliging, verzekeringen, afvalverwerking etcetera. Groenonderhoud in de openbare ruimte is- en blijft een taak van de gemeente.

Het schermen met bloemenmandjes, sfeerverlichting en de intocht van Sinterklaas wordt inmiddels potsierlijk.
Wij zijn van mening dat de vrije markt, de gemeente Hoorn alsmede de ‘echte’ ondernemers met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de taken die momenteel door de netto ontvangers reclamebelasting zijn toegeëigend voor een aanzienlijk lager bedrag kunnen uitvoeren. Uiteraard beredeneerd met het belang van de echte ondernemers voorop.
Evaluatie richting gemeente en raad lijkt ons overbodig, dit soort constructies zijn niet meer van deze tijd. Laat de netto ontvangers reclamebelasting met het enorme belang dat zij pretenderen te dienen dit voorleggen bij de echte ondernemers en hierover een keuze voorleggen conform eerder in deze brief geformuleerde systematiek (BIZ).

Indien dit uit onderzoek blijkt, is het afschaffen van de reclamebelasting, zorg dragen voor de liquiditeit van de huidige netto ontvangers reclamebelasting haar eigen verantwoordelijkheid maken en het direct staken van inzet van de gemeente als verkapt incassobureau wat DRP betreft de enige juiste beslissing. Dit jaar (2021) zal het vervolg van de reclamebelasting op de agenda van de Hoornse Raad voorbij komen. Het zal u na bovenstaande argumenten niet bevreemden dat wij ons tegen elke mogelijke verlenging van deze constructie of ongewenste opvolgende variant met hand en tand zullen verzetten.
DRP gaat er vanuit dat ook de rest van de Raad dit zal inzien en onderschrijven.