Reclamebelasting

Afgelopen avond heeft DRP tijdens de raadsvergadering geprobeerd om middels een amendement de huidige systematiek ten aanzien van de reclamebelasting te beëindigen. Wij vinden dat er met gelden van de ondernemers zorgvuldiger dient te worden omgegaan.
Uiteindelijk heeft dit amendement nogal wat stof doen opwaaien en hebben wij met de mede indieners, PVDA, Fractie Danny Verdonk, Fractie Koekkoek, besloten het amendement nu niet in stemming te brengen. Wij zullen ons nu gaan beraden hoe we een en ander tijdens de programmabegroting later dit jaar zullen gaan aanvliegen.

Hieronder het amendement:

 

Amendement

Onderwerp: Reclamebelasting

De Raad van de gemeente Hoorn, bijeen op 15 september 2020, behandelend agendapunt 9.4, Uitvoeringsagenda economie 2020-2024

Constaterende dat:

  • In 2008 het convenant ‘Stimulering Economie Hoorn’ is afgesloten en datdit convenant afloopt op 1 januari 2021;
  • in de periode dat dit convenant van kracht was de gemeente Hoorn, na aftrek van inningskosten, de geïnde reclamebelasting gelden ter besteding heeft uitgekeerd aan de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds Hoorn;
  • de geïnde reclamebelasting gelden efficiënt moeten worden ingezet, waardoor de Hoornse ondernemers, in deze toch al moeilijke tijd van crisis, meer gestimuleerd en gesteund worden;

  • primaire stadstaken (zoals onder andere: groenonderhoud, stadspromotie, veiligheid en handhaving in de openbare ruimte, feestverlichting, intocht Sint Nicolaas en bewegwijzering) de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente Hoorn.

 

Voegt toe: beslispunt 5.   Reclamebelasting;

  • Het convenant ‘Stimulering Economie Hoorn’, dat per 1 januari 2021 afloopt, niet (stilzwijgend) te verlengen;

  • de reclamebelasting als gemeente te blijven innen, maar de gelden te oormerken en aan te wenden voor uitsluitend primaire gemeentelijke taken waaronder groenonderhoud, stadspromotie, veiligheid en handhaving in de openbare ruimte, feestverlichting, intocht Sint Nicolaas en bewegwijzering, of anderszins taken aangewend ter stimulering van de lokale economie en/of ondersteuning van de ondernemers in de gemeente Hoorn in alle verscheidenheid aan maatregelen die als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, waarbij de Raad actief wordt geïnformeerd over besteding en verantwoording.
  • alle taken zoals beschreven, indien niet zelf uitvoerbaar door de gemeente Hoorn, transparant aan te besteden en van deze aanbestedingstrajecten tijdig verslag te doen aan de Raad;

  • december 2020 de Raad een bestedingsplan voor te leggen op welke wijze de reclamebelasting inkomsten ten goede komen aan onze ondernemers;
  • 2021 aan te merken als overgangsjaar, waarin taken kunnen worden overgedragen en lopende contracten kunnen worden uitgediend;
  • in 2021 de discussie over de grondslag voor reclamebelasting te hebben gevoerd en afgerond.