Standpunten 2022

Inhoudsopgave

VOORWOORD

Al jaren valt onze mooie gemeente ten prooi aan vriendjespolitiek, politieke gunsten en andere uitwassen. Het gevolg hiervan, het benadelen van de inwoners en ondernemers in onze mooie Coenstad ten baten van een kleine club grootgraaiers. Dit moet zo spoedig mogelijk een halt worden toegeroepen!

 

Als het aan DRP ligt moeten hardwerkende en welwillende inwoners en ondernemers prioriteit krijgen binnen de lokale besluitvorming.

 

In verkiezingstijd is het gebruikelijk dat politieke partijen hun partijprogramma presenteren. Doorgaans stukken van tientallen pagina’s met beloftes die zelden worden waargemaakt. DRP heeft daarom gekozen voor een aantal kernpunten die in duidelijke taal laten zien waar de partij voor staat. Ten tijde van besluitvorming zal hier altijd aan worden gerefereerd en zullen de belangen van inwoners en ondernemers in de gemeente Hoorn centraal staan.

 

Nu wil het feit dat de gemeente Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022  gebruik zal maken van een stemwijzer. In samenwerking met KiesKompas BV kunnen de inwoners van onze gemeente een stemadvies bekomen na beantwoording van een dertigtal stellingen. Vereiste van het kieskompas is echter wel dat stellingname van partijen is gedocumenteerd in het partijprogramma of andere partij documentatie.

 

Om de kiezer te informeren en daarnaast aan de gestelde voorwaarden van Kieskompas te voldoen, zal DRP voor u haar standpunten uiteen zetten.

BESTUUR

Bestuur woont in eigen gemeente

Van wethouders zal worden verwacht dat zij midden in de samenleving staan en affiniteit hebben met de gemeente van welke zij deel uitmaken van het bestuur. Om te weten wat er binnen onze gemeente speelt en om hier snel en actief naar te kunnen handelen is DRP van mening dat wethouders woonachtig moeten zijn in onze gemeente. Dit om haar functie goed en volledig te kunnen uitoefenen. Daarnaast gaat er een mate van betrokkenheid en respect naar de inwoners van uit.

 

Buurtinitiatief

De laatste decennia is individualisering in onze samenleving merkbaar.  Buurtbewoners gaan steeds minder met elkaar om en kennen elkaars naam niet meer. Dit heeft een verloedering van buurten in het algemeen en afnemende sociale controle tot gevolg en werkt wantrouwen jegens elkaar in de hand. Ook heeft dit een negatieve invloed op (het  gevoel van) veiligheid.

 

Wij zien in activiteiten die onderlinge betrokkenheid stimuleren ook een middel voor buurtbewoners om zich te weren tegen negatieve invloeden van buitenaf. DRP juicht daarom van harte initiatieven toe, die op buurtniveau door inwoners worden georganiseerd en is van mening dat de gemeente Hoorn hieraan een bijdrage moet leveren. Dit kan zowel in financiële zin, het beschikbaar stellen van andere middelen en het betrachten van coulance bij het verstrekken van vergunningen.

 

Digitalisering dienstverlening

Vanuit kostenbesparend oogpunt zullen inwoners en ondernemers van de gemeente Hoorn gestimuleerd worden hun zaken zoveel mogelijk digitaal te regelen. Voor mensen die moeite hebben met de digitalisering moet echter te allen tijde de mogelijkheid blijven bestaan om zaken fysiek op het gemeentehuis te realiseren. Er zal dus op vaste tijden een balie op het gemeentehuis beschikbaar moeten zijn voor inwoners en ondernemers die hier behoefte aan hebben.

Wij pleiten voor:

 • Wethouders moeten woonachtig zijn in de gemeente;
 • Activiteiten die onderlinge betrokkenheid stimuleren;
 • De mogelijkheid om zaken fysiek op het gemeentehuis te realiseren;
 • Coulance bij het verstrekken van vergunningen.

ECONOMIE

Openingstijden

DRP is voor zo min mogelijk regels. In dat licht vindt DRP dat het ondernemers vrij moet staan zelf hun openingstijden te bepalen. Het zal de economie in de gemeente Hoorn ten goede komen wanneer de 24-uurs economie realiteit wordt. Voor een bakker zijn andere openingstijden relevant dan voor bijvoorbeeld een kapperszaak.

 

Voor wat betreft de horeca in de gemeente Hoorn is spreiding van de uitgaans drukte een pré. Het vermindert overlast en de veiligheid op straat wordt bevorderd. Daarom moet ook de sluitingstijd voor de horeca worden vrijgegeven.

 

Reclamebelasting

Onder het mom minder lasten, minder regels zal DRP de reclamebelasting afschaffen. De vrijheid van ondernemers wordt door deze vorm van belasting onnodig aangetast. Dit is nog los gezien van de wijze van innen van deze belasting,  die naar mening van DRP enorm indruist tegen de vrije keuze van een ondernemer,  om al dan niet te willen/kunnen bijdragen aan een ‘belangenorganisatie’. DRP is van mening dat de gemeente in deze optreedt als verkapt incassobureau voor de ‘belangenorganisatie(s)’.

 

Efficiënte tenuitvoerlegging sociale voorzieningen

Niet alleen ondernemers, maar ook de hardwerkende en welwillende inwoners van de gemeente Hoorn moeten worden ontzien van hoge belastingen. Daarnaast is de regelzucht van onze gemeente DRP een doorn in het oog. DRP is voor een efficiëntere tenuitvoerlegging van de sociale voorzieningen binnen de gemeente om diverse zaken makkelijker te kunnen realiseren. Er zal kritisch gekeken moeten worden of we met ten hoogste dezelfde middelen een ruimer aanbod kunnen bieden.

 

Toerisme

De toeristische mogelijkheden die onze gemeente te bieden heeft, moeten maximaal worden benut. Dit om de lokale economie en daarmee automatisch de werkgelegenheid te stimuleren. Toeristen zullen niet extra worden belast met toeristenbelasting.

 

Wij pleiten voor:
 • Minder regels, minder lasten voor burgers, ondernemers en bezoekers;
 • Verlaging van parkeertarieven;
 • Afschaffen reclamebelasting volgens huidige systematiek;
 • Vestigingskorting op gemeentelijke lasten voor startende ondernemers;
 • Minder betutteling in regelgeving ter bevordering van vrijheid van ondernemen;
 • Stoppen met het financieren van het Lokaal Ondernemers Fonds in zijn huidige vorm;
 • Stadspromotie dient aanbesteed te worden en zolang dit niet het geval is: geen budget meer naar elementen die bewezen hebben hier niet mee om te kunnen gaan;
 • Duidelijkere communicatie naar burgers, ondernemers en bezoekers bij inwerkingtreding- of wijziging van regels en wetten.

Leefbare stad en Vertier

Wat voor de een leefbaar is, is dat voor de ander absoluut niet. DRP is daarom van mening dat er voor ieder wat wils zou moeten zijn. Dat houdt in dat er een bredere focus moet zijn en dat we ons niet alleen moeten richten op een Westfries Museum en een Kaasmarkt. Wij vinden dat er voor jongeren meer vertier zou moeten zijn. Een coulante houding ten opzichte van horecaondernemers is wat ons betreft gewenst. Wij vinden dat er naast het huidige horeca aanbod ruimte gemaakt moet worden voor nachtclubs die in een (regio)behoefte voorzien. Verder zien wij mogelijkheden om in Hoorn een 18+-zone te realiseren, waar ruimte gemaakt wordt voor erotisch vertier.

 

Wij zullen ons er tevens voor inzetten dat er nagedacht gaat worden over het doorgang verlenen aan faciliteiten voor bijvoorbeeld een duikschool, parasailing, waterskiën, jetskiën en andere watersporten voor oplevering van het stadsstrand.

 

Daarnaast is rust voor veel mensen natuurlijk uitermate belangrijk. Uitbreiding van groen, parken en het koesteren van bestaand groen en parken lijkt ons daarom vanzelfsprekend.

Wij pleiten voor:
 • Een coulante houding jegens (horeca)ondernemers en ruimte creëren voor de exploitatie van nachtclubs;
 • Vrijgeven van sluitingstijden (horeca);
 • Hoorn moet zich meer richten op de ontwikkeling als badplaats, door bij het opleveren van het stadsstrand te zorgen voor een snel varen gebied en watersportfaciliteiten;
 • Gevarieerd aanbod van horeca op en nabij het stadsstrand;
 • Meerjaarlijks vergunnen van grote evenementen, zoals concerten, festivals en sportevenementen met inachtneming van het belang van de inwoners;
 • Een 18+-zone faciliteren;
 • Meer sanitaire voorzieningen in de binnenstad van Hoorn, uiteraard ook veilig toegankelijk voor vrouwen en mensen met een beperking.

Bereikbaarheid

Autovriendelijke gemeente

Momenteel heeft de automobilist het zwaar te verduren in de gemeente Hoorn. Ondanks dat er landelijk jaarlijks miljarden binnengehaald worden met motorrijtuigenbelasting, accijns, btw op brandstof, BPM, etcetera, worden er te weinig passende voorzieningen getroffen voor diegenen die de gemeente Hoorn en dan vooral de binnenstad, met de auto willen bereiken. DRP gooit het roer om en maakt van een goed te bereiken binnenstad en goed bereikbare woonwijken haar kerndoelstellingen. Een tunnel als noord- zuid verbinding is wat ons betreft een prioriteit.

 

Wij willen verbetering door onder andere het dynamisch openstellen voor gemotoriseerd verkeer in het centrumgebied, meer parkeergelegenheid, meer vrij parkeren in de gehele gemeente (m.u.v. vergunninggebieden) en een goede ontsluiting voor de buitenwijken. De gemeente Hoorn zal een gigantische economische groei doormaken en de leegstand van winkelpanden in de binnenstad zal afnemen als ze goed bereikbaar en mobiel aantrekkelijk is. Daar hoort het faciliteren van de automobilist bij. Verder is het verwijderen van zebrapaden uit den boze (het is wachten op ongelukken). Verwijderde zebrapaden dienen spoedig te worden teruggeplaatst.

 

DRP wil benadrukken dat het faciliteren van de automobilist niet automatisch betekent dat dit ten koste zou moeten gaan van faciliteiten voor andere vormen van vervoer.

Wij pleiten voor:
 • Terugplaatsen van verwijderde zebrapaden;
 • Verlagen van de parkeertarieven;
 • Meer parkeergelegenheid en vrij parkeren;
 • Goede ontsluiting van de buitenwijken;
 • Faciliteren van automobilisten in het algemeen.

Veiligheid

Het is al tijden slecht gesteld met de veiligheid in onze gemeente. Sinds jaar en dag scoort de gemeente Hoorn slecht in onderzoeken met betrekking tot woninginbraken, geweldplegingen en andere vormen van criminaliteit. De leefomgeving van de hardwerkende bewoners van onze gemeente wordt hierdoor stelselmatig negatief beïnvloed. DRP wijt dit aan jarenlang wanbeleid en vindt het dan ook tijd voor échte maatregelen.

 

Reguleren wietteelt

Het reguleren van wietteelt is het meest krankzinnige idee dat de politiek ooit heeft bedacht.

 

Als doel heeft deze regulatie om de criminaliteit die gepaard gaat met de wietteelt tegen te gaan. Nu is DRP een grote voorstander van criminaliteitsbestrijding, maar met deze plannen wordt criminaliteit alleen bevorderd en zal de situatie betreft wietteelt en drugsmisbruik enkel verslechteren.

 

Ervan uitgaande dat coffeeshops straks enkel kas gekweekte ‘staatswiet’ mogen verkopen met een veel lager THC gehalte dan nu het geval is, zal het huidige coffeeshop cliënteel haar heil moeten zoeken bij thuis- en straatdealers. Het resultaat is georganiseerde en oncontroleerbare bendes die elkaar zullen bevechten in onze straten.

 

DRP wil de twee coffeeshops in Hoorn de mogelijkheid geven zelf hun kwekers aan te wijzen die in een beveiligde omgeving naar eigen inzicht kunnen kweken om in de lokale behoefte te voorzien. Hierdoor zal de kwaliteit, alsmede de volksgezondheid worden gewaarborgd en zijn de inkomsten van de coffeeshops inzichtelijk en beter belastbaar. Daarnaast mag het aantal coffeeshops worden uitgebreid.

 

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een belangrijk instrument om criminaliteit te bestrijden. De beelden van deze camera’s hebben regelmatig hun nut bewezen als het gaat om het oplossen van strafzaken. Wie niks te verbergen heeft, heeft niks te vrezen, maar er moet altijd zorgvuldig worden omgegaan met het recht van privacy van onze bewoners.

Wij pleiten voor:
 • Meer politie op straat en in de wijken, meer échte politieagenten en minder BOA’s;
 • Structureel en periodiek de succesvolle wapen inleveracties handhaven;
 • Verplicht schoolzwemmen;
 • Uitbreiding reddingsbrigade in het licht van het het nog op te leveren stadsstrand;
 • Centrale bijeenkomsten buurtverenigingen stimuleren;
 • Nu en in de toekomst géén asielzoekerscentrum (AZC) en geen tijdelijke opvang van asielzoekers binnen de gemeente Hoorn;
 • Een harde aanpak van recidivisten.

Sociaal beleid

Statushouders

DRP is van mening dat er inmiddels voldoende gehoor is gegeven aan de vraag om statushouders op te nemen in onze gemeente.

 

Er is duidelijk waarneembaar dat de oorspronkelijke bewoners hieronder ernstig te lijden hebben. De woningmarkt, de sociale voorzieningen en de algemene leefbaarheid zijn maximaal belast. DRP pleit voor een stop van tenminste vier jaar. In die tijd zullen geen nieuwe statushouders meer worden toegelaten. De kosten van de boete die daar waarschijnlijk, vanuit het ministerie, voor wordt opgelegd zijn over de lange termijn berekend lager dan de hoge extra kosten die het faciliteren van statushouders met zich meebrengt. Alle extra gelden die worden besteed aan integratie van deze groep is water naar de zee dragen. DRP wil enkel investeren in remigratietrajecten, waarmee asielzoekers/ statushouders aan de hand van een stimuleringsbijdrage worden aangemoedigd terug te keren naar het land van herkomst.

 

Terwijl het huidige college haar taakstelling betreft statushouders wil behalen door middel van gezinshereniging, worden traditioneel Hollandse gezinnen (oudere echtparen) noodgedwongen van elkaar gescheiden, omdat het huidige zorgaanbod hen in vele gevallen niet ten dienste kan staan en zo zijn er meerdere voorbeelden van schrijnende resultaten van laakbaar beleid.

 

Ouderen

DRP vindt de zorg voor onze ouderen vanzelfsprekend en een duidelijke gemeentelijke verplichting. Zij hebben het land opgebouwd en verdienen respect en een goede oude dag. De gemeente heeft hier de afgelopen jaren te weinig prioriteit aan gegeven en als zodanig is de zorg voor onze ouderen ondermaats. Om ouderenbeleid uit te voeren op een manier die de ouderen zelf aanspreekt, is DRP van zins de aanbevelingen van de ouderenraad integraal over te nemen.

 

Bijstand

Om mensen met een bijstandsuitkering gevoel te laten houden bij een arbeidzaam bestaan, is het van belang hen te laten participeren in werkzaamheden die als tegenprestatie dienen voor de bijstandsuitkering die zij ontvangen. Dit werkt drempelverlagend om weer terug te keren naar een reguliere baan met eigen inkomsten.

 

Voor diegenen die tot een aantoonbare groep behoren die geholpen zijn met een mogelijk omscholingstraject, dient dit gefaciliteerd te worden. Dit traject heeft wel een verplichtend karakter, waarbij misbruik van gemeentelijke gelden uitgesloten is.

 

Schuldhulpverlening

Schuldsanering in haar huidige vorm moet gehandhaafd worden. Een uitbreiding als het overnemen van schuld om erger te voorkomen, is niet aan de gemeente. Alleen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op schuldhulpverlening. Fraude door schuldenaars, maar ook zeker door malafide hulpverleners dient met harde hand te worden aangepakt!

 

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is een belangrijk punt binnen het sociaal beleid van de gemeente. DRP is van mening dat deze moeilijke problemen echter gefinancierd dienen te worden met de huidige middelen en niet tot lastenverzwaring zullen mogen leiden.

 

Wij pleiten voor:
 • Een wethouder met de portefeuille senioren zaken;
 • Tegengaan van eenzaamheid met extra aandacht voor autochtone ouderen in migrantenwijken;
 • Mantelzorgers in zijn algemeenheid, maar zeker voor ouderen zoveel mogelijk te ondersteunen;
 • Meer aandacht voor dementie, door scholing van ambtenaren die met de doelgroep te maken hebben;
 • Een tegenprestatie voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen;
 • Beleid dat de nadruk legt op remigratie in plaats van integratie;
 • Bij ongewenst of crimineel gedrag van asielzoekers, al dan niet met een vergunning, zou per direct de aanspraak op een woning en het verblijf binnen de gemeente moeten komen te vervallen;
 • Er dient conform wetgeving onderzocht en gemonitord te worden of statushouders zich schuldig hebben gemaakt aan (vrijwillige of recreatieve)  terugkeer naar het land van waaruit zij gevlucht zijn. Indien dit het geval blijkt, moeten hier consequenties aan verbonden worden.

Cultuur, tradities en identiteit

Het is in Nederland zo’n beetje elke cultuur toegestaan uiting te geven aan haar identiteit. Trots zijn op- en uiting geven aan de Nederlandse cultuur en identiteit lijkt echter steeds meer een schande te worden. DRP zal trots blijven staan voor al hetgeen de traditionele Nederlanders met elkaar verbindt!

 

Heden ten dage een delicaat onderwerp, waarbij zowel in het publieke- als in het politieke debat, onder invloed van politieke correctheid en ‘woke-gedachtengoed’ elke vorm van een realistische kijk en een open en eerlijk debat in de kiem gesmoord dreigen te worden.

 

DRP zal zich echter altijd eerlijk en helder op haar standpunt voor blijven staan. Dat houdt in dat er wat ons betreft ruimte is voor elke cultuur, elke religie en alle bijbehorende tradities in onze stad. Maar wij zullen er voor staan dat dit nooit ten koste zal gaan van de identiteit, de cultuur en de tradities van de traditionele Nederlandse en dus ook Hoornse bevolking. Wij zullen ons niet aan laten praten dat al hetgeen ons als traditionele Nederlanders verbindt niet deugt, laat staan dat wij dit om zeep zullen laten helpen! DRP is trots op de Nederlandse cultuur, onze geschiedenis, onze identiteit en onze tradities.

 

Kunst Subsidie en -ondersteuning

Elke gemeente die zichzelf serieus neemt heeft een gedegen kunst- en  cultuurprogramma, maar het huidige uitgavenpatroon is buitenproportioneel. DRP zal de bijdrage aan het museum van de 20e eeuw en de museumstoomtram ongemoeid laten, maar geen exclusieve subsidies meer verstrekken aan een kleine elite, die de inwoners van onze gemeente niet- of nauwelijks ten dienste staan.

 

DRP vindt dat er een einde moet komen aan de dominantie van een elitaire cultuur waar het kunst betreft. Toegankelijkheid op dit gebied moet de norm worden. De gemeente moet niet meer faciliteren met subsidies, zo wordt deze beroepsgroep gepamperd en nooit zelfstandig.

 

Professionele kunstenaars zijn in de ogen van DRP professioneel als hun werk lonend is. DRP wil kunstenaars van wie het werk niet lonend is dan ook stimuleren gewoon aan het werk te gaan om hun hobby te bekostigen, zodat dit niet op het bord van de belastingbetaler terecht komt.

 

De gemeente zou wel kunnen faciliteren in het beschikbaar stellen van ruimte  (expositieruimte of openbare ruimte) om kunstenaars in de gelegenheid te stellen hun werk te exposeren.

 

Om de huidige uitgaven te beperken is DRP van mening dat gesubsidieerde instellingen binnen onze gemeente waar mogelijk gebruik moeten maken van dezelfde huisvesting.

Wij pleiten voor:
 • Standbeeld van J.P. Coen uiteraard op zijn huidige plek laten staan, beter beveiligen en het daarbij ook aanlichten als zijnde het controversieelste en belangrijkste Rijksmonument dat we hebben;
 • Een replica van J.P. Coen om in de tuin van het Westfries museum te zetten;
 • Meer aandacht voor de Nederlandse identiteit, cultuur en tradities, door de harddraverij terug te laten keren, de Hoornse kermis in de binnenstad te garanderen (geen Pelmolenpad of andere locatie);
 • Geen eindeloze subsidieverstrekking aan projecten die door de markt opgepakt zouden kunnen worden;
 • Beëindigen van subsidieverstrekking aan organisaties waarvan men weet dat deze er activistische methodieken op nahouden die gericht zijn tegen de Nederlandse cultuur, ons (immaterieel) erfgoed en onze tradities.

Sport

Samengaan sport clubs

DRP is van mening dat sportclubs, niet verplicht  kunnen worden samen te gaan in welke zin dan ook. Er bestaat tussen diverse clubs soms al meer dan honderd jaar een gezonde rivaliteit. De autonomie van de huidige sportclubs dient behouden te worden en heeft een positieve invloed op de sportiviteit binnen de gemeente. Mochten clubs echter zelf de wens uitspreken te fuseren, zal de gemeente hierin coulant moeten zijn in het faciliteren hiervan.

 

Investeren in topsport

DRP is van mening dat investeren in topsport geen gemeentelijke taak is. Topsport moet volledig afhankelijk zijn van marktwerking. Uitblinkers, in welke vorm van sport dan ook, zullen toch wel worden gescout.

Wij pleiten voor:
 • Geen verplichte fusies tussen sportclubs;
 • Stimuleren en faciliteren van sportgelegenheden;
 • Investeren in topsport geen gemeentelijke taak.

Onderwijs en jeugd

Jeugdvoorzieningen

De jeugd heeft de toekomst en DRP is er alles aan gelegen om onze Hoornse jeugd in een fijne en vooral veilige omgeving te laten opgroeien. In een waterland als Nederland is het van levensbelang om goed te kunnen zwemmen en daarom is de herinvoering van verplicht schoolzwemmen op alle basisscholen een gemeentelijke plicht. Ook waar de gemeente Hoorn kan bijdragen aan het creëren van ontmoetingsplekken, zodat onze jeugd niet doelloos op straat vertoeft, moet zij hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt ook als het gaat om het aanmoedigen van jongeren om gezond voedsel tot zich te nemen en het op alle mogelijke  manieren streng ontmoedigen van alcohol- en drugsmisbruik.

 

Helaas krijgt DRP veel verontrustende berichten over bepaalde groepen jeugd die de algemene leefbaarheid in negatieve zin beïnvloeden. In sommige gevallen kan zelfs gesproken worden van regelrechte straatterreur. DRP zal strijden voor keiharde maatregelen om deze vorm van terreur de kop in te drukken en in samenspraak met politie, justitie en intensieve jeugdzorg deze rotte appels uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

Wij pleiten voor:
 • Een sterkere lobby om HBO en WO in Hoorn te vestigen. Zo blijven onze jongeren in Hoorn en trekken zij de stad niet uit;
 • Meer aandacht in het onderwijs voor de Nederlandse identiteit, cultuur en tradities;
 • Harde aanpak jeugdcriminaliteit;
 • Faciliteren van intensieve jeugdzorg;
 • herinvoering van verplicht schoolzwemmen op alle basisscholen.

Wonen en bouwen

Woningen

DRP wil dat iedereen geboren en getogen in de gemeente Hoorn kan blijven wonen in de gemeente. Door concurrentie te laten ontstaan voor de huidige woningbouwcorporatie(s), komt er een ruimer aanbod van sociale woningbouw. Meerdere woningbouwcorporaties doen meer dan één. Huidige inwoners van de gemeente Hoorn hebben altijd voorrang bij toewijzing van een woning boven andere aanvragers. Voor DRP is het bouwen van tijdelijke woningen, binnen de stadsgrenzen, geen volwaardig alternatief. Initiatieven ondernomen door werkgevers in de regio om arbeidsmigranten op eigen terrein te huisvesten, juichen wij van harte toe.

 

Tenminste de laatste twintig jaar is met allerlei trajecten getracht het leefklimaat in het centrumgebied Kersenboogerd te verbeteren, helaas zonder resultaat. In meerdere (achterstands)wijken in Nederland is rigoureuze stadsvernieuwing (lees sloop en nieuwbouw) toegepast en dat heeft geleid tot een verbetering van het leefklimaat, terugdringen van criminaliteit en verpaupering in het algemeen.

 

DRP vindt het hoog tijd over te gaan tot geheel of gedeeltelijke sloop van het centrumgebied Kersenboogerd ten behoeve van nieuwbouw.

 

Bij de ontwikkelplannen moet rekening gehouden worden met de vraag naar sociale woningbouw en de vraag naar woningen in het middensegment. De groep van waaruit de meeste vraag ontstaat, krijgt voorrang. Daarbij zal lering getrokken moeten worden uit het verleden en zullen buurten in een gemêleerd aanbod moeten voorzien.

 

De vergrijzing van de maatschappij is een feit en ook de noodzaak tot mantelzorg bij uitblijven van reguliere zorg neemt toe. Om hierop in te spelen, moet bij het toewijzen van een woning rekening gehouden worden met deze aspecten. Hiermee worden de hulpbehoevende, de mantelzorger(s) en de zorgstaat ontzien. Zo blijft de gemeente Hoorn een aantrekkelijke plek om te wonen en te blijven wonen.

 

Het annexeren van grondgebied buiten de huidige gemeentegrenzen ziet DRP als een uitgelezen mogelijkheid om meer woningen te realiseren en zo meer stad te worden.

 

Desalniettemin sluit DRP een gemeentelijke fusie uit, omdat belangen en idealen van de verschillende gemeenten in de regio te ver uit elkaar liggen.

Wij pleiten voor:
 • Beëindigen van de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsstatus (statushouders) op de (sociale) huurwoningmarkt;
 • Voorrang verlenen aan mensen die (economische) binding hebben met Hoorn bij toewijzing van een (sociale) huurwoning;
 • Verkorten van procedures en regelgeving voor het bouwen van woningen;
 • Realiseren van meer kleine (sociale) permanente huurwoningen voor starters, bijvoorbeeld vanaf 35m2;
 • Betaalbare woningen afgestemd op de behoefte van ouderen;
 • Waar mogelijk hoger bouwen.

Natuur & millieu

Groene omgeving

Vanzelfsprekend houdt DRP van een schone en groene omgeving. Desalniettemin hebben wij geen hoge pet op van overbodige duurzaamheidsprojecten en andere wazige groene hobby’s, die hebben bewezen niet doelmatig te zijn en alleen maar veel geld te kosten. PuurHoorn moet per direct worden opgeheven en de gemeente Hoorn moet simpelweg de richtlijnen vanuit Den Haag en Brussel hanteren. Duurzaamheidsprojecten moeten iedereen dienen en niet enkel een kleine groep. Alleen goed onderbouwde doelen komen in aanmerking voor subsidiëring.

 

Eigen rekening

Inwoners die denken bij te dragen aan natuur en milieu, bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens te plaatsen, zijn hierin vrij, maar dit dient uiteraard zoveel mogelijk op eigen kosten te geschieden. Ook de inrichting van tuinen staat bewoners vrij, of het nou gaat over bestrating of het kappen van bomen op eigen terrein. De gemeente zal hier niet moeten hunkeren naar bemoeienis en de impact hiervan niet overdrijven. Projecten ter voorkoming van gevolgen van klimaatverandering zullen eerst opgepakt moeten worden door de gemeente en niet direct bij bewoners en ondernemers neergelegd moeten worden.

 

Afval

Volgens de gemeente bestaat er geen afval en moeten inwoners daarom hun afval scheiden. Dit staat echter haaks op de continu stijgende tarieven van de afvalverwerker HVC, waar de gemeente mede-eigenaar van is. Als afval grondstof is, dan zou afval ons steeds minder moeten kosten in plaats van meer. Indien dit niet zo is, dan hoeven er ook geen 3 verschillende soorten afvalbakken in de tuinen van onze inwoners te staan.


Om de overlast van rondslingerende afvalzakken in de binnenstad tegen te gaan, moeten ook daar waar mogelijk ondergrondse afvalcontainers zo snel mogelijk worden geplaatst. Dit komt de leefbaarheid van de binnenstad zeer ten goede.

 

Groenonderhoud

Monsanto’s kankerverwekkende verdelgingsmiddel Round-up wordt door de gemeente gelukkig in veel mindere mate gebruikt. Probleem is echter wel dat onkruidbestrijding hiermee een veel intensievere taak is geworden. Om wegen, buurten en parken begaanbaar te houden, zal meer prioriteit moeten worden gegeven aan groenonderhoud. DRP wil Werksaam meer krachten laten mobiliseren om dit te realiseren.

Wij pleiten voor:
 • Het inzetten van de onvermijdelijke budgetten voor duurzaamheid bij de mensen die daar het meeste baat bij hebben;
 • Onderzoek naar de effecten van windturbineparken en zonneweides op het milieu, ons leefklimaat en de gezondheid van omwonenden, voordat er in de regio verder wordt gegaan met het faciliteren van deze ‘alternatieven’;
 • Meer aandringen op de optie van alternatieve vormen van energieopwekking en opslag en daarbij alle mogelijkheden bekijken. Dit dient regiobreed opgepakt te worden;
 • Niet verplicht van het gas af. Indien landelijk besloten wordt wel van het gas af te gaan, moet de gemeente inwoners en ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen en tegemoet komen;
 • Meer aandacht voor overbelasting van het energienetwerk in de regio en meer inzet om energielevering veilig te stellen;
 • Geen extra kosten voor afvalverwerking.